فرق بین ترس و اضطراب چیست؟

ترس و اضطراب رابطه ی نزدیکی با هم دارند. اما تفاوت های خیلی فاحشی هم وجود دارد. به دلهره و یا نگرانی از خطری که در آینده ما رو تهدید می کند، اضطراب می گویند. ضمناً از لحاظ روانشناختی، «فوبیا» یا ترس بیش از حد، از چیزی در حقیقت یه اختلال اضطرابی هست و ترس، یه عکس العمل حسی به خطر به حساب می‌آید.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی

کلینیک بانک پزشکان