چرا گردشگری سلامت ؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
چرا گردشگری سلامت؟

ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
برای توریسم درمانی که گاهی از آن با عنوان توریسم سلامت و یا گردشگری سلامت نام برده می‌شود، تعاریف گوناگونی بیان شده است. سازمان جهانی گردشگری (WTO) به طور خاص، گردشگری سلامت را چنین تعریف می‌کند : استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی و افزایش روحیه فرد (با استفاده از آب‌های معدنی ، آب و هوا یا مداخلات پزشکی) منجر می‌شود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد – که بیش از ۲۴ ساعت است – به طول می‌انجامد. مقوله‌ی گردشگری سلامت فراتر از گردشگری درمانی است. آب‌های گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با امکانات طبیعی نیز شامل مقوله‌ی گردشگری سلامت است. شعار جهانی توریسم سلامت، امکانات و خدمات در حد کشور‌های جهان اول یا پیشرفته و قیمت‌ها و هزینه‌ها در حد کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم است.

چرا گردشگری سلامت؟

  • بیماران می‌توانند از تکنولوژی روز دنیا در امور پزشکی در دیگر کشورها بهره‌مند شوند.
  • مدت زمان انتظار کشیدن بیمار برای معالجه در بعضی از کشورها کمتر می‌شود.
  • بیماران می‌توانند زیر نظر کادر مجرب‌تری درمان خود را انجام دهند.
  • امور مربوط به گردشگری سلامت، می‌تواند رتبه و مقام علمی کشور میزبان را بالا ببرد.
  • هزینه‌های درمانی بیماران نسبت به کشور خودشان در برخی موارد ارزان‌تر خواهد بود.
  • گردشگری سلامت در بهبود اقتصاد کشور میزبان تاثیر مثبت خواهد داشت.