خبر خوب بیمه سلامت برای پزشکان خانواده و داروخانه ها - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
خبر خوب بیمه سلامت برای پزشکان خانواده و داروخانه ها

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی از اول آذر ۱۴۰۱ توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از مهر، مهدی رضایی، در خصوص انتقال سهم دارو از محل اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار‬ داشت: از اول آذر‬ ۱۴۰۱‬ سهم سازمان بیمه‬ سلامت‬ در‬ تمامی‬ صندوق‌های تحت پوشش این سازمان به داروخانه‌های ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد شبکه‏ یا مرکز بهداشت شهرستان ارائه دهنده داروهای سطح اول بابت اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل پرداخت است.

وی افزود: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های ملکی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت می‌گردد، لذا ضروری است ادارات کل استانی موضوع را به نحو مقتضی به اطلاع دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی برسانند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران تصریح کرد: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه‌های غیر ملکی همکار طرح، به داروخانه و بر اساس قرارداد همکاری آنان با ادارات کل استانی پرداخت می‌گردد. بنابراین، ادارات کل استانی باید با داروخانه‌های غیر طرف قرار داد، تأمین کننده در سطح مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرار داد همکاری کارانه منعقد نمایند.

رضایی با بیان اینکه پرداخت سهم ارز و سهم سازمان به داروخانه‌های غیر طرف قرارداد با سازمان ممکن نیست، اظهار داشت: اولویت انعقاد قرار داد همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر، داروخانه‌های بخش خصوصی است. البته تمامی داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان می‌توانند بدون محدودیت جغرافیایی نسبت به نسخه پیچی با رعایت مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

وی تاکید کرد: همچنین از اول آذر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به تجویز تمامی داروهای در تعهد سازمان بیمه سلامت هستند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از سوی دیگر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح ملزم به تجویز الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر سامانه‌های سطح اول وزارت بهداشت و یا سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ERX) هستند.

رضایی افزود: در صورت نبود زیر ساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی هستند.