برگزاری دوره رایگان درمان اعتیاد ویژه پزشکان - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
برگزاری دوره رایگان درمان اعتیاد ویژه پزشکان

دانشگاه هاروارد دوره رایگان بحران مواد افیونی و درمان، بهبودی آن را برگزار می کند.

این دوره با هدف آشنایی و مقابله با علل، اثرات و راه حل ھای بحران مواد افیونی توسط دانشگاه هاروارد به صورت رایگان و ده هفته روزی یک تا دوساعت برگزار می شود و پس از یادگیری در مورد رویکردھای کاھش آسیب و مداخلات مبتنی بر شواھد برای جلوگیری از اعتیاد و حمایت از بهبودی، برای مقابله با اپیدمی مواد افیونی مجهز خواھید شد.

در این دوره آموزشی با منشاء و گسترش این بیماری ھمه گیر آشنا خواھید شد. روش ھای مناسب استفاده از این دسته از مواد مخدر آموزش داده می شود ، اما ھمچنین تأثیر سوء مصرف مواد افیونی را بر فرد، خانواده و جامعه بررسی خواھیم کرد. در مورد درمان ھای پزشکی مؤثر برای اعتیاد و چگونگی کاھش انگی که در مورد اعتیاد وجود دارد آموزش می بینید و چگونگی جلوگیری از مرگ ناشی از مصرف بیش از حد و راه ھای متعدد بهبودی فرا خواهید گرفت .

 

طرح کلی دوره
سوء مصرف مواد افیونی چگونه تکامل یافته و گسترش یافته است؟
چرا این یک بحران بهداشت عمومی در آمریکا است؟
آیا اپیوئیدھا داروھای “بد” ھستند یا راه ھای مناسبی برای استفاده از آنها وجود دارد؟
چه چیزی به عنوان سوء استفاده به حساب می آید و چه اتفاقی ممکن است در هنگام استفاده نادرست از مواد افیونی بیفتد؟
اعتیاد به مواد افیونی چگونه بر فرد، خانواده و جامعه تأثیر می گذارد؟
چگونه می توان مصرف بیش از حد مواد افیونی را درمان و از آن پیشگیری کرد؟
چگونه می توان سوء مصرف مواد افیونی و اعتیاد را درمان کرد؟
روند بهبودی طولانی مدت از اعتیاد به مواد افیونی چگونه است؟

 

مربیان

گریگوری کرفمن: استادیار پزشکی، دانشکده پزشکی هاروارد، دانشگاه هاروارد
کاترین فین : معاون سردبیر، انتشارات سلامت هاروارد، دانشگاه هاروارد

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید
https://pll.harvard.edu/subject/health-medicine?page=2