نوشابه زیرو بهتر است یا نوشابه معمولی؟ - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
نوشابه زیرو بهتر است یا نوشابه معمولی؟

همه متخصصان می گویند آب بهترین نوشیدنی است، اما وسوسه خوشمزه های مضر دست از سر انسان برنمی دارد، حالا در میان این خوشمزه ها کدام بهتر است: نوشابه ها و آب میوه های معمولی یا زیروها؟

مصرف مواد شیرین و قندی یک نگرانی عمده برای سلامت عمومی در سراسر جهان است و بسیاری از نوشیدنی های محبوب این روزها مثل نوشابه ها و آب میوه های صنعتی یا اصطلاحا شیرین شده با شکر یا sugar-sweetened beverages (SSBs)  به عنوان یکی از متهمان اصلی رساندن قند اضافه به بدن و نیز چاقی مطرح شده است.  به همین دلیل است که نوشیدنی های شیرین شده کم و بدون کالری مثل آب های طعم دار شده و نوشابه های زیرو یاlow- and no-calorie sweetened beverages (LNCSBs)  به عنوان جایگزینی برای SSB مطرح شده اند.

البته طبیعی است که آب همچنان بهترین نوشیدنی درنظر گرفته شود اما در مقایسه میان نوشابه های معمولی و زیرو شواهد به نفع کدام یک است؟

یک مطالعه گسترده در این زمینه تعداد زیادی مطالعات و کارآزمایی‌های بالینی را مقایسه کرد و به نتایج جالبی رسید. در کل و پس از بررسی موارد مطالعاتی هفده مطالعه در بررسی اصلی جای گرفتند.

در این مطالعه اصلی ترین هدف این بود که آیا تغییر این دو نوع نوشیدنی تاثیری بر وزن بدن افراد مصرف کننده می گذارد یا نه، همین طور اهداف فرعی دیگری مثل کنترل قند و چربی خون و نیز میزان فشار خون افراد هم مورد بررسی قرار گرفت.

درنهایت اصلی ترین نتیجه گرفته شده این بود که استفاده از زیروها در مدت طولانی با حدود یک کیلوگرم کاهش وزن(یا عدم اضافه شدن وزن) نسبت به نوشابه های معمولی همراه بودند. اما در مورد سایر اهداف(یعنی تاثیر بر کنترل چربی خون، قند خون و فشار خون) هیچ تفاوتی بین دو گروه دیده نشد.

جالب است که اما در گروهی که به جای نوشابه های معمولی آب خورده بودند این تفاوت وزنی دیده نشد و میزان وزن این گروه مشابه میزان وزن گروه مصرف کننده نوشابه های معمولی بود. در مورد سایر اهداف(چربی و قند خون و کنترل فشار خون) هم این دو گروه تفاوت معناداری با هم نداشتند.

اما شاید عجیب ترین مورد بررسی این مطالعه در مقایسه دو گروه نوشابه های زیرو و گروه مصرف کننده آب بود: در گروه استفاده کننده از نوشیدنی‌های حاوی LNCSB در مقایسه با آب، کاهش معنادار وزن بدن(حدود یک کیلوگرم در شش ماه) و کاهش نسبی فشار خون دیده شد اما در عوض در گروه مصرف کننده آب میزان قند خون به طور معناداری کمتر از گروه مصرف کننده نوشابه زیرو بود.

 در نهایت اگر بپرسید زیرو بهتر است یا نوشابه گازدار معمولی می گوییم: این مطالعه نشان داد که استفاده از زیرو به جای نوشابه معمولی ممکن است به شما برای داشتن وزن مناسب کمک کند اما در مورد موضوعاتی مثل کنترل قند، چربی و فشار خون به نظر نمی رسد این دو نوع تفاوتی با هم داشته باشند.

البته گروه تحقیق و بررسی این مطالعه گفته اند که نیازمند انجام مطالعات بیشتر با شواهد قطعی تر در خصوص این موضوع و اهداف مطرح شده برای آن هستند.