کلینیک بانک پزشکان

ویدیو عمل جراحی اسکولیوز

بیشتر جراحان اسکولیوز موافقند که بچه هایی که انحنا خیلی شدید (۵۰درجه و بالاتر) دارند برای کمتر کردن درجه انحنا وجلو گیری از بد تر شدن احتیاج به جراحی خواهند داشت.

جراحی برای اسکولیوز، فیوژن ستون فقرات است. این لزوما” یک جریان جوش دادن است. ایده اولیه این است که مهره های خمیده را در امتداد درستی چید و بهم جوش داد بطوری که به صورت یک استخوان یک تیکه و سفت التیام پیدا کند. با اسباب و تکنولوژی که امروز در دسترس است جراحا ن اسکولیوز می توانند به میزان قابل توجهی انحنا ها را اصلاح کنند.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی