کلینیک بانک پزشکان

ویدیو داستان زندگی خودت رو بساز

زندگی مانند یک سفر است، اما سفری بدون مقصد! یا شاید بهتر باشد بگوییم سفری که مقصدش اهمیت ندارد، بلکه خودِ سفر هدف نهایی اش است. اگر ندانیم که لحظه حال را چطور زندگی کنیم، تلاش برای ساختنِ آینده بی فایده خواهد بود. پس باید نگرانی ها و ترس ها را کنار گذاشت و خود را به جهان سپرد. بیایید به جهان ایمان بیاوریم.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی