کلینیک بانک پزشکان

شناخت سیستم عملکرد کلیه ها

هر فرد در بدن خود دو کلیه به اندازه مشت فرد بزرگسال دارد که در دو طرف ستون مهره ها و در قسمت زیرین قفسه سینه در پشت قرار دارند، اگر چه کلیه ها کوچکند ولی وظایفی پیچیده و حیاتی را انجام می دهند که کل بدن را متعادل نگه می دارند.

شناخت سیستم عملکرد کلیه ها :
– در دفع مواد زاید و مایعات اضافی کمک می کنند.
– خون را تصفیه، برخی از مواد را حفظ و برخی را دفع می کنند.
– تولید گلبول های قرمز را تحت نظارت قرار می دهند.
– ویتامین های موثر در رشد را می سازند.
– هورمون های موثر در تنظیم فشار خون را تولید می کنند.
– در تنظیم میزان مواد مغذی ویژه در بدن مانند کلسیم و پتاسیم کمک می کنند.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی