در بدنسازی وزنه زدن سریع یا آهسته؟

وزنه زدن سریع یا آهسته ؟ سرعت تمرینات یکی از چندین مولفه تمرینات با وزنه است که خیلی ساده به آن نگاه می شود بیشتر مربیان بدنسازی این عقیده را در بین ورزشکاران توسعه می دهند که آهنگ اجرای تکرارها با تمرینات هوازی اجرا می شود نه تمرینات با وزنه. در ادامه این ویدیو به نکات خوبی در این باره اشاره می کنیم.

آگهی پزشکان و مراکز درمانی

کلینیک بانک پزشکان