شاه کلید رابطه سالم بین فرزند و والدین

یک روانشناس، محبت را به عنوان شاه کلید رابطه سالم بین فرزند و والدین دانست و گفت: والدین با سرزنش کمتر، می توانند به قلب فرزند نوجوان خود نفوذ کنند. ...