جشن صدا برای کودکان ناشنوا

بحث «کاشت حلزون شنوایی» مدتی است که مورد توجه دولت سیزدهم و وزارت بهداشت قرار گرفته است؛ طرحی که تحت عنوان «طرح تحول ملی در کاشت حلزون» جهت تسریع و ...