مددکاری اجتماعی کودکان استثنایی

مددکاری اجتماعی کودکان استثنایی امری بسیار خطیر در جامعه محسوب می‌شود. وظیفه‌ای که به دانش زیادی نیاز دارد. در اینجا بیشتر به آن خواهیم پرداخت. وقتی درباره کودکان استثنایی سخن ...