سلامت روانی

سلامت روانی: به سلامت شناختی، رفتاری و عاطفی اشاره دارد. سلامت روانی در مورد این است که افراد چگونه فکر می‌کنند، احساس می‌کنند و رفتار می‌کنند. مردم گاهی اوقات از ...