راهکارهایی ساده برای محافظت از زانوها

افزایش سن، آسیب دیدگی و حرکت مکرر ممکن است به زانوها آسیب برساند و به عارضه استئوآرتریت که یکی از رایج ترین انواع آرتریت زانوست منجر شود. در افراد مبتلا ...