مردم اغلب بیماری عشق را شبیه به قلب شکسته توصیف می کنند؛ با این حال، دلتنگی به حالت عاطفی عمیق تری اشاره دارد که در آن شروع به وسواس در مورد ناتوانی خود در بودن با یک شخص خاص می کنید.

دلتنگی می تواند خطرناک باشد؟

مردم اغلب بیماری عشق را شبیه به قلب شکسته توصیف می کنند؛ با این حال، دلتنگی به حالت عاطفی عمیق تری اشاره دارد که در آن شروع به وسواس در ...