ابداع روشی برای درمان قطعی سل

به طور کلی درمان عفونت های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دشوار است و درمان سل به ویژه با ظهور سویه هایی که به دارو مقاوم هستند، دشوار تر می شود. به تازگی ...