آفت دهان را با عسل درمان کنید

آفت دهان نوعی زخم دهان است که ممکن است از یک نقطه کوچک به تکه های بزرگ پیشرفت کند و می تواند به دلیل ضعف ایمنی، استرس یا گاز گرفتن ...