آزواسپرمی چیست؟

آزواسپرمی (Azoospermia) یک اصطلاح پزشکی است که در صورت عدم وجود اسپرم در انزال استفاده می شود. می تواند "انسدادی" باشد، جایی که انسدادی وجود دارد که مانع از ورود ...